การประชุมวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์ (Standardization and ethical issues for biomedical collection)”

การประชุมวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์ (Standardization and ethical issues for biomedical collection)”

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะ สุโกศล พญาไท กรุงเทพ

จัดโดย

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

โดยความสนับสนุนของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ตัวอย่างที่จัดเก็บสร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การยกระดับการป้องกัน การรักษาและการบริการด้านสุขภาพของประชาชนในชาติ ดังนั้นศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมเพื่อการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์ (Standardization and ethical issues for biomedical collection)” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรวิจัย ด้านการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บชีววัสดุทางการแพทย์ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายคลังทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์

รูปแบบการประชุม

ภาคบรรยายภาษาอังกฤษ

วิทยากร

  • Assoc. Prof. Tan Soo Yong, Head and Chief, Department of Pathology, National University of Singapore / National University Hospital More info..
  • Dr. Hiroko Kawasaki, Director, Industrial Innovation Division, Biological Resource Center, NITE (NBRC), Japan
  • Dr. Jung-Sook Lee, Curator for microbial resources, KRIBB Biological Resource Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Korea

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรวิจัย จำนวน 50 ท่าน

ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ปิดรับสมัคร

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ E-mail: med-vresource@biotec.or.th ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • E-mail: med-vresource@biotec.or.th
  • นางสาวสุภัทรา กิติคุณ โทร 0 2564 6700 ต่อ 3259

เอกสารเพิ่มเติม